MUDr. Irena Závadová je primářkou zdravotnického týmu domácího hospice Cesta domů.

Je smrt tabu?

Máme se smrti bát, máme se bát umírání? Pokud ano, proč vlastně? A je možné o smrti a umírání mluvit? Nevezmeme pak naději? Cílem přednášky je upozornit na celospolečensky tabuizované téma, jehož potlačování může způsobit velké utrpení jak nemocným, umírajícím tak i jejich nejbližším. Bez smrti není život. Sledování dnešní médií-od zpravodajství po seriály-ale může vést k přesvědčení, že jsme jen krůček od přelomového objevu, který nám zajistí nesmrtelnost. Realita je přitom úplně jiná. Právě pod vlivem médií máme často mylné představy nejen o léčbě mnoha nemocí, ale také o tom, jak vypadá smrt a umírání.

Jiří Janák je docentem egyptologie na FF UK v Praze.

I bohové mohou vyhynout. Vliv změn klimatu na staroegyptské náboženství.

Pro názvy některých zásadních pojmů náboženství (např. božská moc, duch nebo duše) používaly Egypťané hieroglyfy v podobě ptáků. Ti však, podobně jako jiné živočišné druhy, Egypt postupně opouštěli kvůli změnám klimatu, oteplování či postupující poušti, čímž se postupně měnilo nejen egyptské písmo, ale také náboženství a myšlení.

Anotace bude doplněna

Anotace bude doplněna

Anotace bude doplněna

Anotace bude doplněna

Petr Zuska je choreograf, režisér a tanečník.

Konflikt racia a iracionality našeho bytí

Má inscenace baletu Romeo a Julie z roku 2013 je svým pojetím velice specifická a řekl bych i unikátní. Ač v ní respektuji jak původní Shakespearovu divadelní hru, tak úžasnou Prokofjevovu hudební předlohu,
onen notoricky známý příběh velké lásky s tragickým koncem je zde prostoupen určitou všeobecnější, avšak zároveň hlubší rovinou. Jedná se o koexistenci mužského a ženského principu – dvou archetypálních veličin a symbolů naší existence. Jejich vzájemná nerovnováha oscilující na hraně silného magnetismu a antagonismu, vytváří jak momenty harmonie, tak i ostrý konflikt. Pojďme se podívat na ukázky a popovídat si o tom jak a proč výše zmíněné prolnulo a ovlivnilo osud obou milenců.

Michael Žantovský ​​je ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a ve Spojených státech amerických.

Paměť a zodpovědnost

V každodenním shonu si často neuvědomujeme, že náš obraz světa v daném okamžiku není pouhou fotografií, nýbrž filmem, v němž daný okamžik tvoří pouze poslední scénu. Jinými slovy to, jak vnímáme skutečnost, je do značné míry ovlivněné minulou zkušeností, ať už přímou či prostředkovanou. Paměť a její integrita jsou tak klíčem nejen k minulosti, ale i k přítomnosti. Péče o její uchování a předávání je výrazem naší zodpovědnosti nejen za náš vlastní život, ale i za svět kolem nás. V moderním světě je historická paměť často zpochybňována a relativizována. Výsledkem může být nezodpovědný postoj k minulosti, který ohrožuje i základní hodnoty naší civilizace.

Anotace bude doplněna

Anotace bude doplněna